امتیازدهی به نوشته

تمام مزرعه را به آتش کشید!
چون نمی خواست
مترسکی خسته
عاشق نگاهش شود…
انگار سوختن
پایان هر چیزی است
حتی زندگی یک مترسک!

از کتاب مجموعه شعر صدای سکوت
علیرضا اسفندیاری

@AliReza_Esfandiyarii

دیدگاهی بنویسید