امتیازدهی به نوشته

مادر…

او،
تنها واژه ‏ای است،
که هیچ معنایی ندارد!
به اندازۀ تمام روزهای عمرم،
آن را معنی کردم!
و هیچ نیافتم
جز خودِ او
آری…
او هیچ معنایی ندارد
واژه ‏اش غریب است!
باید او را زندگی کرد،
تا او را شناخت…

از کتاب مجموعه شعر صدای سکوت
علیرضا اسفندیاری

CHANNEL: @AliReza_Esfandiyarii

دیدگاهی بنویسید