امتیازدهی به نوشته

همین که چمدانش را برداشت
پشیمان شدم…
فهمیدم چقدر عاشق اش هستم….
اما او
همین که اولین قدم را برداشت
فهمید که دوری
آنقدر ها هم برایش سخت نیست!
.
بخشی از کتاب مکالمه ی غیر حضوری
نویسنده :علیرضا اسفندیاری
CHANNEL: @AliReza_Esfandiyarii

دیدگاهی بنویسید