۵ (۱۰۰%) ۱ امتیازات

آدم های شیشه ای جالب اند…
هر کسی به آنها سنگ می زند،
پا به فرار می گذارد!
هیچ کسی حتی لحظه ای نمی ماند
که شکسته های دل ما را جمع کند…
سنگ که باشی،
حکایت دیگری ست…
همیشه کسی هست که تو را دوباره بر دارد!
مقصد سنگ،
همیشه شیشه است…

بخشی از کتاب مکالمه ی غیر حضوری
نویسنده : #علیرضا اسفندیاری
CHANNEL: @AliReza_Esfandiyarii

دیدگاهی بنویسید