مادر…!

| |

مادر... او، تنها واژه ‏ای است، که هیچ معنایی ندارد! بیشتر